اخبار و مقالات :

                    حداكثر نمودن سود با استفاده ازمدل‌هاي برنامه‌ريزي خطي بوسيله نرم‌افزار Excel                     از تقليد تا نوآوري : گذر مهم ولي نامطئن شركتهاي چيني                     نسبتهای مالی در excel                     تسهیم هزینه های سربار ( دوطرفه) با کمک اکسل                     مقدمه ای بر حسابداری صنعتی