دما : 21. C   رطوبت : %
حداکثر : 30 c   حداقل : 11 c