دما : 17. C   رطوبت : %
حداکثر : 19 c   حداقل : 1 c