دما : 5.6 C   رطوبت : 5 %
حداکثر : 14 c   حداقل : -3 c