دما : 5.7 C   رطوبت : 3 %
حداکثر : 13 c   حداقل : -1 c